srescemo se opet
So tonight I'll stay home and miss you more than you'll ever know.
To je samo mala nostalgija za necim sto je moglo biti a nije....proci ce
Home Theme

Istinski šarmer - Suzan Elizabet Filips (via blue-dreamer)

Morala je nešto da kaže. Bilo šta. No, nikako se nije mogla priviknuti na to da pred njom stoji muškarac u kojeg je bila zaljubljena godinama.

Oslobodi me - Dž. Kener (via blue-dreamer)

U dubini duše želim sve da iskusim sa njim. Baš sve.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter